motyw start laska

W związku z wpłynięciem 30 formularzy rekrutacyjnych, informujemy iż w dniu dzisiejszym tj. 24.09.2021 r. zakończył się I nabór rekrutacji. O wynikach rekrutacji będziemy informować w najbliższym czasie. Wszystkich chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej rekrutacji.

Zapraszamy do udziału w projekcie pt. "Wsparcie w drugim starcie – staże i nie tylko dla osób w wieku 30 lat i więcej" osoby:

 • bezrobotne lub bierne zawodowo
 • w wieku powyżej 29 roku życia (tj. takie, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończone 30 lat)
 • z województwa podkarpackiego (osoby fizyczne, zamieszkujące na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
 • należących do grupy osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj:
  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • kobiety.

Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO WP na lata 2014-2020.

Zakłada się, że preferowanymi grupami będą rodzice/ opiekunowie prawni posiadający, co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia, rolnicy i członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, którzy chcą odejść z rolnictwa oraz osoby zamieszkujące na obszarach miast średnich.

Rekrutacja trwać będzie od dnia 23.09.2021 r. do dnia 07.10.2021 r. lecz nie dłużej niż do wpłynięcia 30 formularzyDokumenty rekrutacyjne można składać w Biurze Projektu: Rzeszów, ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów (pokój 46). 

 Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w zakładce Dokumenty.

Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do Projektu.

W przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń termin rekrutacji zostanie wydłużony.

Formularze złożone przed lub po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.

STAWIL Sp. z o.o. realizuje projekt o numerze RPPK.07.01.00-18-0027/20 pod tytułem „Wsparcie w drugim starcie – staże i nie tylko dla osób w wieku 30 lat i więcej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem